Změny v zákoníku práce od 1. října 2015

06.10.2015 09:32

Dne 1. října 2015 nabyl účinnost zákon č. 205/2015 Sb., který novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dálejen "ZP").
 
Novela je důležitá i pro oblast BOZP, neboť se dotýká odškodňování pracovních úrazů. Dochází ke zpětnému zařazení hmotněprávní úpravy odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, které byly dočasně obsažené v přechodných ustanoveních, mezi ta ustanovení zákoníku práce, která upravují náhradu škody v pracovněprávních vztazích obecně.

K důležitým změnám dochází u dohod o provedení práce. V minulosti bylo často problematické ukončit platnost dohody o provedení práce, pokud si smluvní strany způsob ukončení mezi sebou výslovně neujednaly. Zákoník práce jednostranné ukončení neupravoval, zatím co zrušení dohody o pracovní činnosti bylo vždy v zákoně výslovně řešeno. Pro případy, kdy jsou dohody o provedení práce sjednány na dobu neurčitou,
upravuje od 1. října 2015 novela zákoníku práce způsoby zrušení závazků z obou dohod shodně ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 
Způsob zrušení závazku závazků z dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti je řešen v § 77 odst. 4, "není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit":

  • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou,
    která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo
  • okamžitým zrušením - okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží!

Další změnou oproti dosavadnímu znění zákoníku práce je také možnost uplatnění nároku na náhradu škody, kterou mají  od 1. října 2015 rovněž zaměstnanci, kterým tato škoda vznikne při výkonu práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (tzn. i na základě dohody o provedení práce a dohody
o pracovní činnosti). Toto upravuje ustanovení § 271a a § 271b ZP.
Rozšiřuje se i okruh osob, které mají nárok na jednorázové odškodnění pozůstalých, a to o nárok partnera v registrovaném partnerství, protože i mezi partnery vzniká vyživovací povinnost. Tuto úpravu nalezneme v § 271i ZP.