Pokyn k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

12.08.2016 07:35

GFŘ vydalo Pokyn D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášením. Pokyn upravuje postup finanční správy při rozhodování o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení dle § 101k ZDPH. Pokyn se vztahuje k pokutám dle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH, což jsou pokuty ve výši 10, 30 a 50 tis. Kč. Žádost lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit tuto pokutu, a je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 1 tisíc Kč. Více informací na:

https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-zakony/Pokyn_GFR_D-29.pdf