Od 1. dubna 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti

31.03.2015 16:45

Od 1. 4. 2015 dochází k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti. Nově se tento režim týká například dodání mobilních telefonů, notebooků či tabletů, pokud celková částka základu daně veškerého dodaného vybraného zboží překročí částku 100.000 Kč


Toto rozšíření je součástí novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (dále jen "nařízení vlády"), ze dne 22. 12. 2014, které z množiny plnění stanovených v příloze č. 6 zákona o DPH vymezuje ta, na která se režim přenesení daňové povinnosti bude aplikovat.
V platnosti zůstává režim přenesení daňové povinnosti pro všechna dosud v zákoně o DPH definovaná plnění. To je pro dodání zlata (§ 92b), dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona (§ 92c), převod povolenek na emise skleníkových plynů a pro poskytnutí stavebních nebo montážních prací (§ 92e).

Nová plnění pro aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti v roce 2015

Podle § 92f odst. 1 zákona o DPH použije plátce při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 zákona o DPH plátci režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda stanoví nařízením. Plnění, u kterých se bude režim přenesení daňové povinnosti uplatňovat nově, vymezuje nařízení vlády v § 2 odst. 2 a násl. Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží (výčet viz níže), pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100.000 Kč, a to s účinností od 1. 4. 2015. Výjimku tvoří cukrová řepa (kód nomenklatury celního sazebníku 1212 91), u které účinnost nastává až dnem 1. 9. 2015.

Od 1. dubna 2015 se rozšíří reverse charge na tyto položky:
  • obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005 (kukuřice), 1201 (sójové boby též drcené), 1205 (semena řepky nebo řepky olejky, též drcená), 1206 00 (slunečnicová semena, též drcená), 1207 50 (hořčičná semena), 1207 91 (maková semena), 1209 10 00 (semena cukrové řepy) nebo 1212 91 (cukrová řepa - až od 1. 9. 2015),
  • kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží, které je sice v kapitole 71 a třídě XV, ale je nařízením vlády negativně vymezeno vybranými kódy a kapitolami nomenklatury celního sazebníku nebo se jedná o zboží, které již podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o DPH, či zboží, na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 zákona o DPH.
  • mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00,
  • integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31, a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,
  • přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00, jako jsou např. notebooky či tablety,
  • videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504.

Vykazování reverse charge v roce 2015

Pro plnění, u kterých se bude režim reverse charge nově aplikovat, budou obecně platit obdobná pravidla a povinnosti jako pro plnění, pro která byl již režim přenesení daňové povinnosti zaveden.
Tento režim platí pouze pro dodání uskutečněná mezi plátci s místem plnění v tuzemsku, přičemž povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro kterého bylo uvedené zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno (příjemce plnění).
Plátci uskutečňující nebo přijímající plnění v tomto režimu mají v roce 2015 i nadále povinnost podat správci daně elektronicky ve lhůtě pro podání daňového přiznání výpis z evidence pro účely daně z přidané hodnoty (nezapomeňte, že v návaznosti na Informaci GFŘ, která byla zveřejněna dne 13. 1. 2015, došlo k novému vymezení kódů plnění ve výpisu z evidence pro účely daně z přidané hodnoty).
Přehled kódů, pod kterými budou jednotlivá plnění spadající do předmětného režimu vykazována v roce 2015, je uveden v příloze č. 1 Informace GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti na vybraná plnění v letech 2015 a 2016. Tento výpis z evidence nahradí od 1. 1. 2016 kontrolní hlášení.