Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

01.12.2015 15:47

V polovině září vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2015 Sb.rozsáhlá novela zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví. Novela především zapracovává do české legislativy nové právní předpisy Evropské unie. Hlavní změnou v zákoně je kategorizace účetních jednotek a konsolidačních skupin. Do zákona se znovu vrací režim jednoduchého účetnictví a zavádí se povinnost sestavovat zprávu o platbách vládám pro velké účetní jednotky. Novela začne platit 1. ledna 2016.

Nejvýznamnější změnou v novele je rozdělení účetních jednotek do kategorií podle stanovených kritérií. Zákon
bude nově rozlišovat mikro účetní jednotku, malou účetní jednotku, střední účetní jednotku a velkou účetní jednotku. Rozlišovacími kritérii budou hodnota aktiv, výše čistého obratu a průměrný počet zaměstnanců.

Vybrané odlišnosti u jednotlivých kategorií účetních jednotek:

  • Malé účetní jednotky a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis.
  • Malé a mikro účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
  • Malé a mikro účetní jednotky už nebudou muset v účetní závěrce sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.
  • Střední, malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebudou povinny uvádět ve výroční zprávě nefinanční informace.
  • Oceňování jednotlivých složek majetku a závazků reálnou hodnotou se nebude vztahovat na mikro účetní jednotky.

Novelou se do zákona také vrací režim jednoduchého účetnictví, a to pro malé účetní jednotky, které nebyly
založeny za účelem dosahování zisku a pro které by vedení podvojného účetnictví bylo administrativně a finančně náročné. V současné době mohou tyto organizace vést účetnictví podle § 38a zákona o účetnictví ve znění účinném k 31. prosinci 2003, to znamená ve znění, kdy byl režim jednoduchého účetnictví součástí zákona. Novelou se § 38a zrušuje a režim jednoduché účetnictví bude do zákona opět vrácen. Vést jednoduché účetnictví budou moci podle nového § 1f spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti a honební společenstva, pokud jejich celkové příjmy za poslední účetní období nepřesáhnou 3 miliony korun, hodnota jejich majetku nebude větší než 3 miliony korun a nebudou plátci DPH.

Do zákona o účetnictví se novelou také přesouvá definice subjektu veřejného zájmu, která je nyní součástí zákona o auditorech.

Nově se zavádí povinnost sestavovat a zveřejňovat zprávu o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země. Zprávu budou sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného
zájmu, což přinese větší transparentnost v platbách odváděných vládám. Bude se jednat o účetní jednotky, které působí v těžebním průmyslu nebo vodvětví těžby dřeva v původních lesích.